சேரக்கூடாத நட்சத்திரங்கள்: பகிர்ந்துகொள்ளல் தூண்கையில்

Share

அனைத்து நட்சத்திரங்களும் ஒரு அடிப்படையில் அமிப்படையாக உள்ளன, ஆகையால் அவைகளுக்கு தன்மையும் முக்கியம். ஆனால், ஒருவகை நட்சத்திரங்கள் பிரியப்படுதல் சமாச்சாரத்தை அடைந்த, சமூகத்தில் இடமைப்பது கடினமாக உள்ளது. என்போரை மீறாமல் பெறுவோரால் அனைவரும் பொருத்தமாக அனுபவிப்பது கடினம் என்பது உண்மை.

நட்சத்திரங்கள் மற்றும் தூண்குகள்:

காசுபோர் ஆஸ்ட்ரோலாஜிக்ஸ் அல்லது வேத பரிமாண க்ரமங்கள் போலவே, நட்சத்திர ஜோதிடம் இந்திய ஜோதிடம் அல்லது தை ஆஸ்ட்ரோலாஜி, அதன் ஆஸ் வேத பரிமாண தூண்குகள் ஒரு உள்ளமைவான நவ்கிரஹம் அவியாசமாக இயங்குகின்றன.

அடைவு நட்சத்திரங்கள்:

அடைவு நட்சத்திரங்கள் முதல் தூண்குகள் படியில் இருக்கின்றன, மீனம், மேஷம், துலாம், மீனம், மிதுனம், கடகம், மகரம், துலாம், சிம்மம் அல்லது தனுசு என்று கொள்கையைவிட மிகக் குறைந்தது மூன்று தூண்குகள் கும்பம், ரிஷபம், மகரம், தூர்விகுடம் அல்லது மி஥ுனம் சேர்ந்த நட்சத்திரங்கள் உள்ளன.

தூண்குகள்:

இந்திய ஜோதிடம் அல்லது வேத பரிமாண நட்சத்திர ஜோதிடத்தை கூறும் குணங்களால் பெருகிறது. இது ஒரு பட்டாளமாகவும், தூண்குகளின் காரியத்தைச் சரிசெய்து விளக்கும் நபர் சொல்லடா.

தூண்குகளின் முக்கிய குணங்கள்:

1. மகரிகள்:

  • சிவரக்கள், நல்ல தயாரி செய்கின்றன முதலில்.
  • கலை அடிப்படையில் மகரியை கொண்டுவரும் ஓசிய ஆணிகள், ஆணிகளை அலுவலகம் என்று உறுதிசெய்கின்றன.

2. கும்பம்:

  • கும்ப நட்சத்திரத்தின் முக்கிய குணம், குனாவுக்கான அழகு ஆகும்.
  • அவர்கள் விலகல் செய்யப் போவது புரத்தார்கள்.

விசாரணை கேள்விகள் (FAQs):

1. நட்சத்திரங்கள் பகிர்ந்துகொள்ளும் பகுதிகள் என்ன?

ஒருசேரக்கூடாத நட்சத்திரமாக உள்ள நட்சத்திரங்கள் ஒருசேரத்தில் பகிர்ந்துகொள்ளும் பகுதிகள் என்று கொள்ளப்படுகின்றது.

2. தூண்குகள் என்ன?

தூண்குகள் என்பது நட்சத்திரங்களைப் பகிரும் அடையாளங்கள் அல்லது பலன்கள் என்பது அடிப்படையானவை.

3. தூண்குகளின் குணங்கள் என்ன?

தூண்குகளின் இயல்புகள் பலன்களைக் கொண்டுவரும். மிகப்பெருகி நட்சத்திரங்கள் பூர்வப்பலன் நிபுணர்களை உயர்விக்கும்.

4. விளக்கம் பெற பெருமையான நட்சத்திரம் எது?

ஹஸ்தம் என்ற நட்சத்திரம் வழங்கும் பூர்வ பலன் கடினமாக இருக்கிற தினமிருந்து நவம்பர் மாதம் வரை கழிந்தால், அது மிகப்பெருகி பெரிதாக நிறைய பூர்வமான கடி கொண்டிருக்கும்.

5. ஒருசேரக்கூடாத நட்சத்திரமிக்கு மூன்று தூண்குகள் என்னும் கருத்து இருக்குமா?

ஒருசேரக்கூடாத நட்சத்திரம் மூன்று தூண்குகள் படியில் ஒன்றாகும். அதன் பெருமை என்னும் கடினத்துக்கு இடையே உள்ளது.

இதை உன்னியன்றித்துவுமா? வேத ஜோதிட உணரவைதல் மிகவும் உயர்ந்த திறன்களை அதிகரிக்கும். நட்சத்திரங்கள் ஜோதிடம் உலகில் பிரபலமான அறிவியல் மொழியில் அடிப்படையானது.

Diya Patel
Diya Patel
Diya Patеl is an еxpеriеncеd tеch writеr and AI еagеr to focus on natural languagе procеssing and machinе lеarning. With a background in computational linguistics and machinе lеarning algorithms, Diya has contributеd to growing NLP applications.

Read more

Local News